habing salita, diwang malaya

Tag: Bulaklak

Bulaklak

Bulaklak

  ‘Sang bulaklak ng rosas; nahiyang bumukadkad Nang may masaktang palad sa tinik n’yang matalas.


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!