habing salita, diwang malaya

Serye

Libreng Download

Libreng Download

Tilamsik ng Haraya Ang Tilamsik ng Haraya ni Ferdie L. Eusebio ay kalipunan ng mga tula na pilit hinahanap ang mga nawawala at sinusukat ang lawak ng dagat sa ating pagitan, at kung saan maging ang katahimikan ay nagkakaroon ng imahe. Libre mo itong mada-download! […]


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!