Tahanan

Tahanan

Ang awit na ito ay alay sa mga pamilyang pinaglayo ng paghahanapbuhay, pandemya at pulitikal na persekusyon. Isang mahigpit na yakap sa ating mga nangungulila sa mga taong itinuturing nating malaking bahagi ng ating kinagisnang tahanan. Kayo ang aming inspirasyon. Tahanan ‍ (Titik at Musika…