Gapasan

Gapasan

Hindi na nga palay ang itinatanim

Sa ‘ting natutuyong mumunting bukirin

Walang ibang punlang tutubo marahil

Kundi droga, bala, at lagim ng baril.

 

Paglao’y yayabong ang punlang hinasik

Na para bang kamay na saklot ang langit;

Ang samyo ng bunga, dugo ang kawangis

Na s’ya ring pandilig ‘pag nasok sa isip.

 

Ang binhing ‘tinanim pagdating ng taon

Ay s’yang aanihin sa lungsod at nayon

Ang gutom ng madla kung magkakagayon

Ay punglong wawakas sa buhay at nasyon.

 

At bago kumalat ang punlang nadatnan

Ay dapat wakasan ang pinanggalingan

Hasain ang tabak, talim ay ilaan

Ang oras ay tiyak; ngayon ang gapasan!

 

Public Domain Image Harvesting the Rice
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply