Isang Gabing Pikit Ang Mundong Marikit

Isang Gabing Pikit Ang Mundong Marikit

Isang gabing pikit ang mundong marikit,

Nilamon ng tuso at hambog na dragon

Ang papel na bangkang tinangay ng alon.

Walang maririnig kahit saang sulok

Kundi ang halakhak ng hadeng matilos.

Ano nga bang laban ng gusgusing bangka

Sa serp’yenteng dragong turing ay dakila?

Sigurado akong sa kanyang paningin

Ang bangka’y isda rin nang kanyang sagpangin.

Sapagkat bitwin lang ang naiwang saksi,

Salaysay ng alon, narinig ng bingi.

At nang mag-umaga, tumambad sa mata

Isang nakalimbag sa tubig na ‘storya:

Nagkalat sa dagat ang katawang lansag

Ng papel na bangkang nangahas maglayag.

At bulang naglaho ang dragong magiting

Kahit kalabukab, di kayang hanapin.

Ngunit ang mahapdi at di ko matiis,

Bakit nasasakdal ang bangkang ginahis?

Siguro’y dahil nga ang mundo’y marikit

Kaya kaya nating sa gabi’y pumikit.

 

Public Domain Image Boat Night Landscape
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)